Organisatie

De structuur van onze organisatie

Het SOJP is een volgens de Nederlandse wet bij notariële acte opgerichte stichting en werkt onder de geestelijke leiding van de aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland, Mor Polycarpus Augin Aydin. Vanwege de grote verscheidenheid aan activiteiten heeft het SOJP de volgende organisatiestructuur:

  1. de teams zijn verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van specifieke initiatieven, gaan grotendeels zelfstandig te werk en leggen verantwoording af aan het bestuur; afhankelijk van zijn activiteiten bestaat elk team uit vier tot zes personen, eventueel aangevuld door een aantal vrijwilligers; van elk team heeft minstens één lid zitting in het bestuur;
  2. dit bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en vertegenwoordigers van alle teams;

anbi_logoHet bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, legt de hoofdlijnen vast van de activiteiten van elk team, vraagt verantwoording over die activiteiten en beheert de financiën; het stelt de jaarlijkse agenda vast om alle activiteiten te coördineren. Het SOJP is een door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkende stichting, zodat donaties en sponsorgelden fiscaal aftrekbaar zijn. De werkwijze, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de leden van het bestuur en de teams zijn vastgelegd in onze statuten. Aan het eind van elk kalenderjaar publiceert het SOJP een jaarverslag met een overzicht van alle ontwikkelde activiteiten en een financieel rapport over alle binnengekomen giften, de uitgegeven bedragen en de wijze van hun besteding.

De geest van onze organisatie

Alle leden van de teams en van het bestuur zijn gelijkwaardig lid van het SOJP, zoals allen gelijkwaardige ledematen van Christus en leden van zijn kerk zijn. Ja, voor ons horen alle Syrische Orthodoxe jongeren bij het SOJP, omdat wij allen door God geroepen worden om één geloofsgemeenschap te vormen. Zoals Lukas schrijft, waren de eerste christenen “trouw aan het onderricht van de apostelen; zij vormden met elkaar één gemeenschap, braken het brood, wijdden zich aan het gebed,… bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk” (Handelingen 2:42 & 44). Het is deze liefdevolle en respectvolle onderlinge band tussen gelovigen die een kerkgemeenschap opbouwt – zoals daarentegen egoïsme, machtsstrijd, geldzucht en jaloezie haar juist afbreken (Galaten 5:13-26).

Ons werk kan in de ogen van God alleen iets betekenen als het zich laat inspireren door het ene gebod waarin Jezus héél zijn boodschap heeft samengevat: “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. En er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg” (Johannes 15:12-13). Jezus zelf heeft laten zien dat deze liefde zich vooral in wederzijdse dienstbaarheid uit, toen hij zijn leerlingen de voeten waste en zei: “Als ik, jullie Heer en Meester, jullie de voeten gewassen heb, moeten jullie ook elkaars voeten wassen” (Johannes 13:14).

Het ‘succes’ van onze activiteiten heeft dus niets te maken met stampvolle zalen, grote invloed of veel glans en glitter, maar alles met bescheidenheid en nederigheid, met open en sterke relaties, een groot onderling vertrouwen, een moedige en liefdevolle omgang met conflicten en misverstanden, een steeds dieper besef van Gods aanwezigheid bij alles wat wij doen, en met een uitstraling van geestelijke vreugde en vrede. We leren immers van de apostel Paulus dat al onze persoonlijke talenten “gaven van de Heilige Geest” zijn, bedoeld voor “de opbouw van het Lichaam van Christus dat de kerk is” (1 Korintiërs 12 & Efeziërs 4:11-16).

Ons ‘succes’ bestaat daarom alleen in de aanwezigheid onder ons van “de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23). Wij geloven in wat Moeder Teresa zo prachtig onder woorden bracht: God does not call us to be successful, but to be faithful: our success is God’s business, not ours! God roept ons niet om veel succes, maar om veel geloof te hebben: ons succes is Gods zaak en niet die van ons!

Bekijk hier onze teams.