Over Sojp

Onze SOJP-missie

Wij zijn een christelijke organisatie die ernaar streeft het geloof toegankelijk te maken voor jongeren en jongvolwassenen van de Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland. Om deze missie te vervullen, willen wij het geloof vanuit de Syrisch-orthodoxe traditie verkondigen op een open, laagdrempelige, enthousiaste en inspirerende manier. Ons uitgangspunt daarbij is dat ons geloof veel te betekenen heeft in het alledaagse leven anno nu, om geen andere reden dan dat wij dit zelf zo ervaren. Wij willen jongeren en jongvolwassenen uitdagen om voor zichzelf te ontdekken hoeveel het geloof voor hen betekenen kan in hun dagelijks leven. Wij willen ze uitdagen om met elkaar op weg te gaan naar een steeds bewuster, volwassener en gelukkiger leven vanuit hun relatie met God, met zichzelf en met hun medemensen.

Onze kernwaarden

1. Centraal staat voor ons de persoonlijke relatie die ieder van ons met God heeft.

2. Vanuit deze persoonlijke relatie met God willen wij onder elkaar respect, dienstbaarheid en verbondenheid opbouwen.

3. En vanuit deze onderlinge geloofsband willen wij jongeren en jongvolwassenen uitnodigen en uitdagen om voor zichzelf te ontdekken, hoeveel God voor hen kan betekenen in hun dagelijks leven.

Onze eerste bron van inspiratie: de Bijbel

Wij putten onze inspiratie uit Jezus’ eigen woorden en uit die van de apostel Paulus:  “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” (Matteüs 20:28). “Jullie zijn geroepen om vrij te zijn: misbruik die vrijheid niet om je eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet van God is vervuld in één uitspraak: ‘Heb je naaste lief als jezelf’ ” (Galaten 5:13-14).

Onze tweede bron van inspiratie: de Syrische Kerkvaders

Kerkvaders als Mor Efrem en Mor Jacob van Sarug waren leraren en herders van hun medegelovigen. Zij gebruikten al hun talenten om zich dienstbaar te maken aan het geloof van hun medechristenen. Mor Jacob heeft het volgende over Mor Efrem geschreven – woorden waarin wij ons ideaal herkennen: O luisteraars, luister met een zuiver hart naar het verhaal over de grote Efrem, dat vol is met machtige daden. Hij deed door ons land een zoete bron van gezegend water stromen, waaruit het voortreffelijk bos opschoot van ons geloof: een echte werker die ijverig begon én voltooide, die in zichzelf goede werken en wijze woorden letterlijk liet zien; een meester in de waarheid die zelf in praktijk bracht wat hij anderen leerde en die zijn leerlingen een voorbeeld toonde zodat zij hem konden navolgen; een eenvoudig man, die in zijn sluwheid alle spitsvondigheden ontvluchtte om niet af te wijken van de weg der Apostelen; een verstandig man, die met eenvoud sprak om anderen te helpen en in staat was een duif én een slang te zijn, overeenkomstig Jezus’ gebod.

Onze visie

De gemeenschap van gelovigen die Jezus Christus om zich heen verzamelt, beperkt zich niet tot de Syrisch Orthodoxe Kerk. In de geloofsbelijdenis zeggen wij allen te geloven “in één heilige, katholieke (d.w.z. universele) en apostolische Kerk,” de ene grote geloofsgemeenschap die Jezus voor ogen staat en die in de verschillende apostolische tradities een grote rijkdom aan vormen heeft aangenomen. Wij geloven in een christelijke identiteit die afhankelijk van land, volk, cultuur of taal een rijkgeschakeerde en steeds wisselende gestalte aanneemt, maar tegelijk alle etnische, politieke en culturele waarden overstijgt. Wij leven in de wereld van nu en aanvaarden al deze wereldse waarden vanuit het perspectief, dat God ons toont in Jezus Christus – een perspectief dat deze wereld overstijgt en ons naar Gods eeuwigheid leidt. Zoals de heilige Ignatius van Antiochië schrijft (Brief aan de Efeziërs 8):

“Wereldse mensen leven geen spiritueel leven en spirituele mensen leven geen werelds leven, net zoals gelovigen niet ongelovig kunnen leven en ongelovigen niet gelovig kunnen leven. Maar zelfs alle wereldse dingen die jullie doen, zijn spiritueel: want jullie doen alles in Jezus Christus!”

Alle binnen-wereldse waarden – culturele, sociale, etnische, politieke, intellectuele en spirituele waarden – beschouwen wij dus als ondergeschikte waarden, die alleen van belang zijn voor zover zij ons helpen om onze christelijke identiteit in deze wereld op te bouwen en uit te dragen.

Onze specifieke christelijke identiteit is de Syrisch Orthodoxe, die geworteld is in de tradities van het antieke Antiochië, Syrië en Mesopotamië. Het is een identiteit die in een crisis verkeert, omdat een eeuw van dramatische ontwikkelingen de Syrisch Orthodoxe Kerk in een voor haar onbekende omgeving en situatie hebben geplaatst. De Syrisch Orthodoxe gelovigen hebben zich over een wereldwijde diaspora verspreid, waarin veel traditionele elementen van hun identiteit op de achtergrond zijn geraakt of verdwenen. Veel dat hen vertrouwd en vanzelfsprekend was heeft zijn geldigheid verloren en zij worden geconfronteerd met nieuwe vragen, waarop hun traditionele zienswijze geen antwoord geeft.

Wij beseffen dat het in de geseculariseerde Europese samenleving een grote uitdaging is om überhaupt een christelijke identiteit te bewaren én uit te bouwen – en dit al helemaal voor een vluchtelingengemeenschap die uit een heel andere culturele, sociale en religieuze context komt. De Syrisch Orthodoxe Kerk staat daarom voor de moeilijke taak zichzelf in zekere zin opnieuw uit te vinden. Levend vanuit haar authentieke en eeuwenoude traditie is zij geroepen om op een creatieve manier haar plaats en functie in de huidige wereld opnieuw te ontdekken en vorm te geven.

Maar dit is voor christenen niets nieuws of ongewoons. Zij treden hiermee in de voetstappen van Jezus’ leerlingen en apostelen, die het ene geloof over de hele wereld hebben verspreid. Christenen van alle tijden hebben zich voortdurend aan de meest uiteenlopende historische omstandigheden, culturen, talen en samenlevingen aangepast om hun boodschap over de Mens¬wording van Gods Zoon en over zijn Verrijzenis uit de dood over te brengen. Dankzij de kracht en inspiratie van de Heilige Geest hebben mensen van alle plaatsen en tijden steeds opnieuw vol verbazing gezegd: “Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden” (Handelingen 2:11).

De apostolische traditie richt zich vanaf het allereerste begin – de uitstorting van de Heilige Geest over de leerlingen op Pinksteren – tot concrete mensen in de concrete omstandigheden van hun alledaagse leven. Wij geloven daarom dat een kerk die niet meer tot de mensen ‘in hun eigen taal spreekt’, die het contact verliest met de haar omringende wereld en de verlossende kracht van Jezus Christus niet meer voelbaar en ervaarbaar kan maken, een kerk is die haar zending niet meer vervult en zichzelf overbodig maakt. Het Evangelie van onze Heer Jezus Christus is een ‘Blijde Boodschap’ die gehoord, begrepen, beleefd en gevierd wil worden. Onze traditie is geen gesloten en dood systeem, maar een levende boodschap voor levende mensen van alle plaatsen en tijden.

Als jonge christenen willen wij daarom vanuit onze Syrisch Orthodoxe traditie in de huidige wereld ons geloof uitstralen en met anderen delen. Wij willen ons daarbij laten inspireren door de manier waarop onze Kerkvaders de Blijde Boodschap hebben uitgelegd en voorgeleefd. Wij willen samen met vele anderen de sacramenten en het liturgisch gebed van onze kerk vieren, samen zingen en zoeken, samen nadenken en creatief zijn, en met elkaar de vreugde delen waarover Paulus schrijft (Brief aan de Filippenzen 4:4):

“Verheug jullie altijd in de Heer! Ik zeg het jullie nóg een keer: verheug jullie! Laat iedereen jullie kennen als welwillende mensen.”